Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Bind 101 Hæfte 2

Indhold

Knut Dørum: Det norske skyldeie - et særnorsk fænomen? 101:2, 289-310. (PDF)
Summary: Land Rent Ownership In Norway - A Peculiarity of the Norwegians? 101:2, 311-312.

Peter Henningsen: Den bestandige maskerade. Standssamfund, rangsamfund og det 18-århundredes honette kultur. 101:2, 313-343. (PDF)
Summary: Perpetual Masquerade: Estate, Rank, and Honourable Culture In Eighteenth Century Danish Society. 101:2, 343-344.

Peter Scharff Smith: »For fangens elementaire moralske opdragelse«. Rationalitet, religion og modernitet set i lyset af det moderne fængselsvæsens gennembrud. 101:2, 345-391. (PDF)
Summary: The Prisoner's Moral Improvement: Rationality, Religion, and Modernity In the Light Of the Rise of the Modern Penitentiary. 101:2, 391-392.

Jonathan Søborg Agger og Lasse Wolsgård: Pro Memoria: Atombomben er vor ven. Den danske regerings stillingtagen til og reaktioner på atomvåbnenes integration i NATOs forsvarsstrategi 1949-1956. 101:2, 393-433. (PDF)
Summary: The Danish Government and NATO's Nuclear Defence Strategy 1949-1956. 101:2, 433-434.

Steven L. B. Jensen og Thomas Ekman Jørgensen: Studenteroprøret i Danmark. 101:2, 435-469. (PDF)
Summary: The Student Revolt in Denmark. 101:2, 469-470.

Oversigter

Karl-Erik Frandsen: Københavns historie i nyt lys. En litteraturoversigt. 101:2, 471-479. (PDF)

Palle Roslyng-Jensen: Besættelsesforskningen 1995-2001. En national eller en ideologisk historieskrivning? 101:2, 480-530. (PDF)

Diskussion

Sebastian Olden-Jørgensen: Hvad er kildekritik? Et essay om arven fra Erslev og den sproglige vending. 101:2, 531-541. (PDF)

Dorthe Gert Simonsen: Kildekritik, traditionsforvaltning og begrænsning. Et Svar til Sebastian Olden-Jørgensen. 101:2, 542-547. (PDF)

Carl-Axel Nilsson og Jan Pedersen: En moderne økonomisk historie. 101:2, 548-555. (PDF)

Nekrolog

Vagn Dybdahl (skrevet af Henrik Fode). 101:2, 556-562. (PDF)

Anmeldelser

Rolf Arvidsson och Hans Aarsleff: Kritiska undersökningar i Weibull-mytens historia. BTJ Tryck AB, Lund, 2000. (anmeldt af Inga Floto). 101:2, 563-570. (PDF)

Lars Hermanson: Släkt, vänner och makt. En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark. (Avhandlingar fra Historiska institutionen i Göteborg 24). Göteborg, 2000. (anmeldt af Thyra Nors). 101:2, 571-580. (PDF)

J. P. E. Hartmann og hans kreds. En komponistfamilies breve 1780-1900. Bind 1-3. (Danish humanist texts and studies 17). Udgivet med indledning og noter af Inger Sørensen. Det Kongelige Bibliotek og Museum Tusculanums Forlag, 1999. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 101:2, 580-584. (PDF)

Inger Sørensen: Hartmann. Et dansk komponistdynasti. Gyldendal, 1999. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 101:2, 580-584. (PDF)

Henrik Lundbak: Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-1947. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, 2001. (anmeldt af Niels Thomsen). 101:2, 584-603. (PDF)

Kortere anmeldelser (PDF)

The Encyclopedia of the Middle Ages. (2.vol). Ed.: André Vauchez in conjunction with Barrie Dobson and Michael Lapidge. James Clarke & Co Ltd., 2000. (anmeldt af Niels Lund). 101:2, 604-606. (PDF)

Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 2000. Red.: Kerstin Abukhanfusa. Stockholm, 2000. (anmeldt af Margit Mogensen). 101:2, 606-607. (PDF)

Erhversarkivets Arkivoversigter. Bind 4: Arkiver, modtaget/registreret 1990-2000. Ved Erik Korr Johansen. Erhvervsarkivet, 2000. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 101:2, 607-608. (PDF)

Herman Bengtsson: Den höviska kulturen i Norden. En konsthistorisk undersökning. (Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademiens handlingar 43, Antikvariska serien). Stockholm, 1999. (anmeldt af Ebbe Nyborg). 101:2, 608-609. (PDF)

Tore Nyberg: Monasticism In North-Western Europe, 800-1200. Ashgate, Aldershot, 2000. (anmeldt af Nanna Damsholt). 101:2, 610. (PDF)

Aspekter af dansk klostervęsen i middelalderen. Red. af Inger-Lise Kolstrup. Aarhus Universitetsforlag, 2000. (anmeldt af Nanna Damsholt). 101:2, 611. (PDF)

Danmarks kirker 3. bind, 18.-19. hefte: Forsvundne middelalderkirker i Odense. Udgivet af Nationalmuseet ved Kirstin Eliasen, Birgitte Bøggild Johannsen, Hugo Johannsen og Mogens Vedsø. Nationalmuseet/ på Poul Kristensens Forlag, 2001. (anmeldt af Mikael Venge). 101:2, 611-612. (PDF)

Sct. Knuds Kirke: otte kapitler af Odense Domkirkes historie. Ved Birgitte Bøggild Johannsen og Hugo Johansen, med et bidrag af Ole Olesen. Sct. Knuds Sogns Menighedsråd, 2001. (I kommision hos Odense Universitetsforlag). (anmeldt af Mikael Venge). 101:2, 611-612. (PDF)

Christian Hau: Bjælken, sparren og den halve bjørn. Fra saltindustri til lavadel. Senmiddelalderlige studier omkring lavadelsslægten Vinter på Mors. Hjørring, eget forlag, 1999. (anmeldt af Mikael Venge). 101:2, 612-613. (PDF)

Sankt Petri Kopenhagen 1575-2000: 425 Jahre Geschichte deutsch-dänisher Begegnung in Biographien. Hrsg.: Jürgen Beyer, Johannes Jensen, mit einem Beitrag von Hans Munk Hansen zur Restaurierung. København, C. A. Reitzel, 2000. (anmeldt af Thomas Riis). 101:2, 613-614. (PDF)

Ole Degn: Borgere og bybefolkning. Vejledning i kilder og litteratur. København, Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie, 2000. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 101:2, 614. (PDF)

Thomas Lyngby: Den sentimentale patriotisme. Slaget på Reden og H. C. Knudsens patriotiske handlinger. Museum Tusculanums Forlag, 2001. (anmeldt af Juliane Engelhardt). 101:2, 615-616. (PDF)

Die Protokolle des Preussischen Staatsministeriums 1817-1934/38. Band 5: 10. November 1858 bis 28. Dezember 1866. Bearbeitet von Rainer Paetau. (= Acta Borussica. Neue Folge. 1. Reihe: Die Protokolle des Preussischen Staatsministeriums 1817-1934/38. Hrsg. von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (vormals Preussische Akademie der Wissenschaften) unter der Leitung von Jürgen Kocka, Wolfgang Neugebauern, Reinhold Zilch). Olms-Weidmann Hildesheim, Zürich, New York, 1996. (anmeldt af Hans Schultz Hansen). 101:2, 616-617. (PDF)

Merete Bøge Pedersen: Den reglementerede prostitution i København 1874-1906. Museum Tusculanums Forlag, 2000. (anmeldt af Gitte Brinkbæk). 101:2, 617-620. (PDF)

Jørgen Fink: Storindustri eller middelstand. Det ideologiske opgør i Det konservative Folkeparti 1918-1920. Aarhus Universitetsforlag, 2000. (anmeldt af Niels Thomsen). 101:2, 621-626. (PDF)

Andreas Monrad Pedersen: Schalburgkorpset - historien om korpset og dets medlemmer 1943-45. Odense Universitetsforlag, 2000. (anmeldt af Peter Scharff Smith). 101:2, 626-627. (PDF)

Bjarne Wagner-Augustenborg: Den vildfarne. Historien om gestapomanden Frantz Toft, der valgte side - den forkerte - og blev henrettet. Forlaget Rebild, 2000. (anmeldt af Henrik Gjøde Nielsen). 101:2, 627-629. (PDF)

Institut, Selskab, Museum. Skolehistorisk hilsen til Vagn Skovgaard-Petersen. Red.: Inger Schultz Hansen og Erik Nørr. Udgivet af Selskabet for Dansk Skolehistorie og Dansk Skolemuseum, København, 2001. (anmeldt af Anders Monrad Møller). 101:2, 629-630. (PDF)

Sigrún Daviðsdóttir: Håndskriftsagens Saga - i politisk belysning. Odense Universitetsforlag, 1999. (anmeldt af Thomas Riis). 101:2, 630-631. (PDF)

---------------------------------------------

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forening 2000-2001.] 101:2, 632.

Foreningsmeddelelser. [Den danske historiske Forenings vedtægter.] 101:2, 632-633.

Meddelelser. [Den danske historiske Forening Regnskab for 2000.] 101:2, 634.

Medvirkende ved dette hæfte. 101:2, 635.

Vejledning til forfatterne.