Historisk Tidsskrift
Copyright © 2004 by Den danske historiske Forening.

Jens Henrik Tiemroth: Erslev - Arup - Christensen. Et forsøg på strukturering af en tradition i dansk historieskrivning i det 20. århundrede


* Jens Henrik Tiemroth: Erslev - Arup - Christensen. Et forsøg på strukturering af en tradition i dansk historieskrivning i det 20. århundrede. Institut for Samtidshistorie. C. A. Reitzels Boghandel A/S, København, 1978. (122 sider). [ISBN 87-7421-015-7]

Bestilles hos:
Den danske historiske Forening
Saxo-instituttet
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Søndre Campus
Karen Blixens Plads 8
DK-2300 København S

- eller histtid@hum.ku.dk

Pris:
45,00 kr. + forsendelse

(heraf moms 9,00 kr.)

[*1,2]
Indhold:

Forord

Kapitel 1: Afgrænsning af begrebet historiografi
1.1. Historie og historiografi
1.2. Historiografi og klassisk kildekritik
1.3. Videre disposition 

Kapitel 2: Stemninger og tilstande omkring århundredeskiftet
2.1. Forskellige positivismebegreber
2.2. Erslevs opfattelse af forskningsprocessens forskellige faser
2.3. Povl Bagge om Erslevs skrift "Historieskrivning"
2.4. Forskellige opfattelser af sikkerhedsgraden i historievidenskaben
2.5. Menneskesynet hos Erslev, Arup og Weibull
2.6. Kr. Erslev og etableringen af den historiske sammenhæng
2.7. Relativistens problem
2.8. Kr. Erslev og den historiske syntese
2.9. Erik Arup og traditionen
2.10. Hvem var positivist?
2.11. Tysk-kritisk og fransk-kritisk skole

Kapitel 3: Arven efter det kritiske gennembrud
3.1. Synteseproblemet
3.2. Kildekritikken
3.3. Mellemkrigstidens problem

Kapitel 4: 50'ernes og 60'ernes historiografiske nybrud
4.1. Den videnskabsteoretiske retning
4.2. Den ideologikritiske retning

Kapitel 5: Nyere historiografiske problemstillinger
5.1. Opgør med den klassiske metodelære?
5.2. Et metodisk problem
5.3. Inspiration fra Thomas Kuhn
5.4. En videnskabssociologisk undersøgelse
5.5. En amerikansk strukturfunktionalist
5.6. Metodens anvendelighed på danske forhold

Kapitel 6: Forslag til en forskningsstrategi
6.1. Forudsætninger og målsætning
6.2. Begrebsapparat
6.3. Paralleller i traditionen
6.4. Videnskabssyn
6.5. Historiesyn
6.6. Virkelighedssyn
6.7. Sammenfatning og afrundning

Kapitel 7: Paradigmer i nyere dansk historieskrivning
7.1. Bruddet med det nationalliberale paradigme
7.2. Den revolutionære situation
7.3. Fremskridtsparadigmet
7.4. Fremskridtstanken i den almindelige kulturdebat
7.5. Aksel E. Christensen og bruddet med udviklingstanken i dansk historieskrivning
7.6. Et nyt paradigme?

Litteraturhenvisninger